Algemene voorwaarden

De door u geselecteerde accommodatie mag enkel worden gebruikt ten behoeve van recreatieve doeleinden.

Onder strijdig gebruik met recreatieve doeleinden wordt in ieder geval verstaan:

• Gebruik voor (tijdelijke) huisvesting i.v.m. het ontbreken van een feitelijk woonadres elders.
• Gebruik voor (tijdelijke) huisvesting i.v.m. met werk.
• Gebruik ten behoeve van commerciële doeleinden in welke vorm dan ook.
• Elk ander strijdig gebruik met plaatselijke wet en regelgeving.

Indien verhuurder vermoedt dat er in strijd met de recreatieve doeleinden gehandeld wordt, dan is verhuurder op elk moment gerechtigd de reservering te annuleren, zonder dat verhuurder hiervoor een vergoeding is verschuldigd.

Indien verhuurder vermoedt dat er in strijd met de recreatieve doeleinden gehandeld wordt en de boeking is gemaakt binnen 14 dagen voor aankomstdatum, dan is verhuurder gerechtigd de reservering te annuleren, waarbij huurder 50% van de huursom aan verhuurder  is verschuldigd.

Indien verhuurder pas bij of na aankomst tot de ontdekking komt dat er in strijd met de recreatieve doeleinden gehandeld wordt, dan is verhuurder gerechtigd om de reservering terstond te annuleren en de huurder(s) uit de accommodatie te (laten) verwijderen.

Huurder maakt dan geen aanspraak op terugbetaling van de betaalde huursom.

Door het aangaan van de reservering stemt u in met bovenstaande voorwaarden.

Bedrijfsgegevens

Veilig betalen met: